بازدید جناب اقای دکتر یگانه مالک و موسس گروه شرکت های سی دلف

بازدید جناب اقای دکتر یگانه مالک و موسس گروه شرکت های سی دلف

برگزاری جلسه با مدیران ارشد مجموعه

تاریخ ثبت خبر : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳