بازدید جناب آقای اکبری دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس

بازدید جناب آقای اکبری دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس

بازدید جناب آقای اکبری دادستان محترم عمومی و انقلاب  شهرستان بندرعباس  به همراه 
 جناب آقای طاهری معاون محترم دادستان شهرستان بندرعباس 
جناب آقای خواجه رئیس محترم روابط عمومی اداره کل دادگستری
جتاب آقای شاهی معاون کحترم اداره کل اموال تملیکی
جناب آقای شاه علیا معاون محترم امور بندری
جناب آقای افروز رئیس محترم یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
جناب آقای محسنی معاون محترم یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،
با همراهی مدیران محترم این شرکت جناب آقای دکتر فروغی نایب رئیس محترم هیئت مدیره
جناب آقای مهندس دهقان مدیر عامل محترم
جناب آقای مهندس شجاعی معاونت محترم عملیات
جناب آقای ثمالی مدیر محترم حفاظت
از پایانه کانتینری شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف .

تاریخ ثبت خبر : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳