بازدید جناب آقای حمزه ای نماینده محترم و معزز ولی فقیه امور دامپزشکی

بازدید جناب آقای حمزه ای نماینده محترم و معزز ولی فقیه امور دامپزشکی

بازدید جناب آقای حمزه ای نماینده محترم و معزز ولی فقیه امور دامپزشکی 
از محوطه سی دلف با حضور معاونت عملیات جناب آقای مهندس شجاعی 
و مدیریت  حفاظت جناب آقای ثمالی

تاریخ ثبت خبر : سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳