بازدید معاون محترم وزیر کشاورزی

بازدید معاون محترم وزیر کشاورزی

بازدید جناب آقای دکتر مهاجر  معاون محترم وزیر کشاورزی با همراهی
جناب آقای دکتر موئیدی مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان هرمزگان 
از محوطه سی دلف با حضور جناب مهندس دهقان مدیر عامل محترم 
شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف .

تاریخ ثبت خبر : دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳