بازدید جناب آقای دکتر تقی زاده مدیر کل محترم پشتیبانی دام

بازدید جناب آقای دکتر تقی زاده مدیر کل محترم پشتیبانی دام

بازدید جناب آقای دکتر تقی زاده مدیر کل محترم  پشتیبانی دام و هیئت همراه از محوطه سی دلف 
با حضور جناب مهندس دهقان مدیر عامل محترم شرکت خدمات دریایی و بندری سی دلف .

تاریخ ثبت خبر : سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳